Isikhwama Sokuhlala Izwe iSt. Lucia National Economic Fund

Izakhamizi Saint Lucia Ezomnotho Kazwelonke Isikhwama


ISanta Lucia National Economic Fund iyisikhwama esikhethekile esisungulwe ngaphansi kwesigaba 33 soMthetho Wokuhlala Ngabamemezeli ngoMthetho Wokutshala imali ngenhloso yokuthola imali efanelekile yokutshala imali yokuxhasa amaphrojekthi axhaswe nguhulumeni.

UNgqongqoshe Wezezimali uyadingeka unyaka nonyaka wezimali ukuthola imvume ePhalamende yokwabiwa kwemali ngezinjongo ezibekiwe.   

Uma isicelo selungelo lokuba yisakhamizi ngokutshala imali esikhwameni sezimali sezomnotho saseSaint Lucia sesivunyiwe, kumele kube nokutshala okulandelayo okulandelayo:

  • Umfakisicelo weSole: US $ 100,000
  • Umfakisicelo nomlingani wakhe: US $ 140,000
  • Umfakisicelo nomlingani wakhe kuze kufike kwabanye abantu ababili abafanelekile: US $ 150,000
  • Umuntu ngamunye othembekile ofanelekayo, wanoma ibuphi ubudala: US $ 25,000
  • Umuntu ngamunye ofanelekile oncike emndenini wabane (umndeni ufaka owakwakhe): US $ 15,000

Izakhamizi Saint Lucia Ezomnotho Kazwelonke Isikhwama

I-ADD-ON OF QULAIFYING DependENTS OF A CITIZEN

  • Ingane esanda kuzalwa yesakhamuzi esinezinyanga eziyishumi nambili ubudala nangaphansi: US $ 500
  • Umlingani wesakhamuzi: US $ 35,000
  • Ukufanelekela ukuncika kwesinye isakhamuzi ngaphandle komlingani: US $ 25,000