Izakhamizi Zase Hulumeni wase-Santa Lucia

Izakhamizi Zase Hulumeni wase-Santa Lucia


Ukuba yisakhamuzi ngokutshalwa kwemali kungenziwa ngokuthengwa kwamabhondi kaHulumeni angenanzalo. La mabhondi kufanele abhaliswe futhi ahlale egameni lomfakisicelo isikhathi esiyiminyaka emihlanu (5) sokubamba kusukela ngosuku lokukhishwa kokuqala futhi angahehi isilinganiso senzalo.

Izakhamizi Zase Hulumeni wase-Santa Lucia

Lapho isicelo sobuzwe ngokusebenzisa imali etshalwe kwizibopho zikahulumeni sesamukelwe, kudingeka lokhu kutshalwa kwezimali okuncane okulandelayo:

  • Umfakisicelo osebenza yedwa: US $ 500,000
  • Umenzi wesicelo ofaka isicelo kumlingani: US $ 535,000
  • Umfakisicelo ofaka isicelo nomlingani wakhe aze afike kwababili (2) abanye abathembele kokufanelekile: US $ 550,000
  • Umuntu ngamunye obengezela kufanelekile: US $ 25,000